રાતે પલાળી સવારે પી લ્યો આ વસ્તુ, શરીરમાંથી પિત્ત નીકળી જશે બહાર, પેશાબની બળતરા પણ થશે દૂર. - ForexFly

Post Top Ad

Your Ad Spot

Wednesday, September 13, 2023

રાતે પલાળી સવારે પી લ્યો આ વસ્તુ, શરીરમાંથી પિત્ત નીકળી જશે બહાર, પેશાબની બળતરા પણ થશે દૂર.

According to Ayurveda Shastra, special attention should be paid to health in the month of Bhadrava.  According to Ayurveda Shastra, proper diet should be followed in the month of Bhadrav.

રાતે પલાળી સવારે પી લ્યો આ વસ્તુ, શરીરમાંથી પિત્ત નીકળી જશે બહાર, પેશાબની બળતરા પણ થશે દૂર.

Friends, when the rainy season is about to end and spring is about to arrive, the beginning of Bhadrav month proves to be very beneficial for health.

Friends, we all know that the month of Bhadrava means the month of illness.  Having fever in Bhadrav month is a very common thing, but if fever in Bhadrav month is not diagnosed properly then we have to suffer serious consequences in the long run.

In today's article, we are going to talk about what kind of remedies should be taken and what kind of home remedies should be taken for urinary swelling and bile diseases in the month of Bhadrav.  If the diet prescribed in Ayurvedic scriptures is followed properly, then fever during Bhadrava month can be avoided.

According to Ayurveda Shastra, bile increases in our body during the rainy season.  The temperature of the sun starts increasing in the month of Bhadrava.  Friends, summer fever occurs when bile increases in our body.

In the month of Bhadrava, there is a lot of sun rays, which increases the heat, which causes bile in our body.  If a little change is made in the eating habits and food is taken as per Ayurveda Shastra, then fever during Bhadrava month can be avoided.

Friends, during the month of Bhadrav, most of the people have the problem of burning sensation during urination.  Friends, in today's article we are going to tell you about the home remedies to get rid of urinary swelling and bile related diseases in the month of Bhadrav as mentioned in Ayurveda Shastra.

Friends, according to Ayurvedic scriptures, many types of herbs are present in our kitchen, but due to lack of information, we are not able to understand them properly.  In the month of Bhadrava, we can get rid of urinary diseases and bile related diseases by using an item present in our kitchen.

Friends, the main cause of urinary tract infection is urinary tract infection.  According to Ayurveda Shastra, there is more outbreak of bile in the month of Bhadrava.  Many types of diseases arise due to bile.

According to the scriptures, when the problem of stones starts, there is a burning sensation during urination.  Although there are many reasons responsible for burning sensation in urine, but in the month of Bhadrava, excessive urination occurs due to burning sensation of bile.

According to Ayurveda Shastra, coriander in your home kitchen proves to be very beneficial to get rid of this type of problem occurring in the month of Bhadrav.  According to Ayurveda Shastra, one should mix one spoon coriander powder in a glass of water and drink it before sleeping at night.

Then next day morning, filter this water and add one spoon of sugar in it and mix it well and consume it in Narana Koth.  According to Ayurvedic scriptures, by using this home remedy one can get rid of urinary problems occurring in the month of Bhadrava.

As mentioned in Ayurveda Shastra, if this type of arthritis is treated, then many types of minor and serious problems can be got rid of.

આ માહિતી ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં માટે અંહી ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot