જાણો સોપારીના ઘરેલુ ઉપચાર, દરરોજ સોપારીનું સેવન કરવાથી કબજિયાતની સમસ્યા દૂર થાય છે પાચનતંત્ર મજબૂત કરવામાં સોપારી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. - ForexFly

Post Top Ad

Your Ad Spot

Saturday, January 7, 2023

જાણો સોપારીના ઘરેલુ ઉપચાર, દરરોજ સોપારીનું સેવન કરવાથી કબજિયાતની સમસ્યા દૂર થાય છે પાચનતંત્ર મજબૂત કરવામાં સોપારી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

Nowadays people are using betel nut more as a mouth freshener, but do you know that betel nut is considered very beneficial for health in Ayurveda. Betel nut has been used for thousands of years as a home remedy and to make a variety of medicines.

જાણો સોપારીના ઘરેલુ ઉપચાર, દરરોજ સોપારીનું સેવન કરવાથી કબજિયાતની સમસ્યા દૂર થાય છે પાચનતંત્ર મજબૂત કરવામાં સોપારી મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

Areca nut cures toothache, pyorrhea and mouth ulcers

Many such elements are found in betel nut, which provide relief from toothache. That's why betel nut is considered very beneficial for mouth ulcers. Make a mixture by taking equal quantity of supari, khadir and pippali. Rub it on the teeth and gums in the morning and evening. This mixture provides relief from tooth and gum pain. Apart from this, if you are troubled by ulcers of the mouth or lips, then take betel nut with betel leaf.

beneficial in vomiting

If there is repeated vomiting, then consuming betel nut can get rid of it. For that eat betel nut and turmeric mixed with sugar, this will stop vomiting.

Stomach related problems will go away

If you are troubled by stomach problems, then chew one or two betel nuts daily for a few days. It helps in detoxing the body. Consuming betel nut also gives relief from problems related to stomach and intestines. If you are troubled by the problem of diarrhea, then keep green betel nut on low flame on the gas, when it burns from inside, take it out and eat it.

Relief from urinary tract infection

If you are suffering from urinary tract infection, make a decoction of bark of betel nut and khadir. Add a little honey to the decoction and drink it once a day. This remedy will give relief in a few days.

The right way to use betel nut

Excessive consumption of betel nut can also be harmful to the body, so try making a decoction of betel nut in tea, milk or hot water. On the other hand, if you are facing any problem related to liver or kidney, then do not consume betel nut.

Betel nut removes these problems

You must have seen many people eating paan in India. Although eating betel nut is considered a bad habit, but there are some benefits of eating betel nut. The tradition of serving paan to the guests has been going on for centuries. It is a bit difficult to eat betel nut. However, these leaves contain a variety of nutrients that provide health benefits. According to a report, betel leaves contain tannins, propane, alkaloids and phenyl, which are helpful in reducing pain and inflammation in the body. Let us know about the benefits of eating betel nut.

control diabetes

Consuming betel nut keeps the blood sugar level in the body under control, so chewing betel nut is very beneficial in controlling diabetes.

improve digestion

Chewing betel leaves is considered very beneficial for digestion. Betel leaves should be chewed to get rid of problems like gas, constipation, acidity. These leaves are also very beneficial in curing diseases like ulcer.

Beneficial in common diseases

Chewing betel leaves provides relief from common ailments like cold, allergy, headache or swelling or injury in any part of the body. Eating betel nut mixed with honey cures diseases like cold easily. Consuming betel nut on injury heals the wound faster.

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot