માત્ર 10 મિનિટ પગના તળિયાની માલિશ કરો, પગ સહિત શરીરની તમામ સમસ્યાઓ દૂર થશે... - ForexFly

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tuesday, January 3, 2023

માત્ર 10 મિનિટ પગના તળિયાની માલિશ કરો, પગ સહિત શરીરની તમામ સમસ્યાઓ દૂર થશે...

 Hello friends, in today's article we are going to talk about the benefits of foot massage.

માત્ર 10 મિનિટ પગના તળિયાની માલિશ કરો, પગ સહિત શરીરની તમામ સમસ્યાઓ દૂર થશે...

Massaging the soles of the feet properly can get rid of many problems. It is said that more than seven thousand nerves of different parts of the body are connected in the sole of the foot. The whole weight of our body is on both feet, so that we can walk and stand, many times the bones and muscles of the feet get tired by doing all these activities, so they need rest, which is good for the feet. it happens. Massaging the soles of the feet can give instant relief from pain in the whole body by massaging the soles of the feet.

Foot massage is a form of physiotherapy which has many benefits for the body. It calms the mind and improves the nervous system and can also prevent stress and depression. Foot massage also provides relief from knee pain.

Often there is pain in the feet or feeling of tension in the muscles, this pain can be relieved by massaging the soles of the feet. Foot massage not only provides relief from foot pain but also provides many health benefits to the whole body.

Massage the soles of the feet: To massage the soles of the feet, first take warm water in a tub, then add 6-7 drops of mustard or coconut oil to it. Soak your feet in this for 10 minutes and then wipe your feet with a towel, then gently massage mustard or coconut oil into the soles of your feet. Let us know about the amazing benefits of Makhana on the soles of the feet.

Massaging the soles of the feet with mustard oil improves blood circulation in the body and also strengthens the muscles. Sitting for long periods of time often leads to pain and stiffness in the legs. The more movement of the legs, the more beneficial it is for the muscles and nerves. Because it improves blood circulation in the feet.

Massaging the soles of the feet for 10 minutes daily removes muscle spasms and relieves problems such as leg pain, fatigue and headache. Foot massage is also beneficial in weight loss, as it improves the body's metabolism and helps in weight loss by detoxifying the body.

Insomnia is often caused by stress, depression and work, massaging the soles of the feet at night will help you have a restful sleep, as well as reduce body fatigue. People who do not sleep well should massage their feet.

Massaging the soles of the feet relaxes the body and gives a feeling of relaxation, as massage releases endorphin hormones which relax the nerves. Excessive exertion often leads to muscle cramps, which can be alleviated by massaging the soles of the feet.

Massaging the soles of the feet improves blood circulation, strengthens muscles and strengthens bones. Due to which the risk of fracture in muscles and bones is reduced and the body becomes strong.

Women have the problem of swelling of the feet due to accumulation of water or fluid during pregnancy, at this time a light massage of the soles of the feet gives relief from swelling of the feet. If women massage their feet during periods, they get relief from headache, migraine, insomnia, dizziness, stress.

Massaging the soles of the feet in this way is very beneficial, hope this information will prove useful for you and cure your illness.

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot